1. Regulamin określa zasady korzystania z usług Kompleksu IgnasiakSport (określonego w dalszej części jako: IS) w miejscowości Chocicza Wielka.
 2. Wysokość opłat za korzystanie z usług podana jest w cenniku dostępnym w recepcji IS oraz na stronie internetowej: www.ignasiaksport.pl
 3. Obiekt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7:00 do 24:00, w soboty i niedziele w godzinach: od 7:00 do 22:00.
 4. Wcześniejsza rezerwacja wymagana jest w przypadku chęci korzystania z obiektu od poniedziałku do piątku w godzinach: od 07:00 do 16:00
  oraz po godzinie 22:00 w soboty i niedziele.
 5. PUB IgnasiakSport na terenie obiektu jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: od 16.00 do 22.00.
 6. Wstęp do obiektu IS oraz uczestnictwo w zajęciach jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się z treścią Regulaminu Kompleksu IgnasiakSport
  oraz akceptacją jego warunków.
 7. Użytkownicy o niestabilnym stanie zdrowia powinni korzystać z usług Kompleksu ze zwiększoną ostrożnością.
  W takich przypadkach zaleca się również wcześniejszą konsultację z lekarzem.
 1. Na terenie obiektu zabrania się:
 • wnoszenia napojów alkoholowych,
 • palenia tytoniu,
 • używania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • używania niewłaściwego obuwia na korcie do gry,
 • wnoszenia napojów w szklanych a także otwartych naczyniach.
 1. Za zniszczenie majątku należącego do IS, spowodowane celowym działaniem lub zaniechaniem klienta, ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa.
  Wysokość kary finansowej określona zostanie na podstawie wyceny uszkodzenia inwentarza.
 2. Ze sprzętu udostępnionego na terenie obiektu IS należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami personelu IS.
  Kompleks IS nie ponosi odpowiedzialności za urazy ciała, wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzeń.
 3. Kompleks IS jest obiektem monitorowanym. Na jego terenie został umieszczony system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem.
  Nagrania udostępnione z kamer stają się podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy lekceważą zasady zawarte w regulaminie oraz instrukcje udzielane przez personel. Zarządzający Kompleksem IS zastrzega, że funkcjonowanie monitoringu nie narusza dóbr osobistych oraz godności osób korzystających z usług obiektu.
 4. Zarządzający Kompleksem IS nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością użytkownika przedmioty, pozostawione bez nadzoru,
  w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.
 5. Użytkownik obiektu zobowiązany jest do przechowywania osobistych rzeczy w udostępnionych szafkach znajdujących się w szatniach.
  Pozostawione przedmioty zostaną zarchiwizowane przez personel na okres 2 tygodni.
 6. Personel Kompleksu IS zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odwołania zajęć oraz usług z przyczyn technicznych (np. awaria zasilania,
  prace remontowe, wpływ warunków atmosferycznych). Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany
  o każdej modyfikacji grafiku obiektu.
 7. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego w recepcji obiektu, znajdującej się na terenie kortów – w tym: rakiet, piłeczek, okularów.
 8. Podczas procesu założenia konta klienta w systemie IS, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych
  zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest firma: PPHU KERAJ Jarosław Ignasiak z siedzibą we Wrześni, ul. Słoneczna 2. Klient ma prawo do nadzoru udostępnionych danych, ich modyfikowania lub usunięcia.
 9. Marka IS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Kompleksu IgnasiakSport.

 

 | ZASADY REZERWACJI I OPŁAT USŁUG | 

 

 1. Akceptowane formy płatności za usługi i towary na terenie obiektu:
 • gotówka,
 • karta kredytowa,
 • karta stałego klienta IgnasiakSport,
 • karnet/voucher,
 • przelew na konto.
 1. Rezerwacja usług jest dostępna:
 • za pośrednictwem strony internetowej: www.ignasiaksport.pl,
 • pod numerem telefonu: 537-100-151,
 • podczas wizyty w recepcji IS.
 1. Usługi objęte potrzebą wcześniejszej rezerwacji: sauna, wynajęcie kortów do squasha i tenisa.
 2. Podstawą do skorzystania z kortów oraz sauny jest wcześniejsze opłacenie rezerwacji.
 3. Oferta abonamentowa, punkty oraz karnety upoważniające do skorzystania z usług IS są przypisane do nazwiska użytkownika. Nie mogą być zatem wykorzystywane przez inne osoby. Ograniczone są terminem ważności a wniesiona na ich poczet opłata nie podlega zwrotowi lub zamianie na inną usługę.
 4. Abonament to forma rezerwacji usług/-i na cały sezon (letni lub zimowy). Użytkownik wykupując abonament ma gwarancję rezerwacji terminu (konkretny dzień i godzina). Abonament opłaca się z góry do 15-stego dnia każdego miesiąca z zastrzeżeniem, że pierwsza wpłata występuje w podwójnej wysokości (dotyczy pierwszego miesiąca rezerwacji oraz kaucji rozliczanej w ostatnim miesiącu sezonu). Jeżeli użytkownik nie opłaci w terminie kolejnej raty abonamentu, personel Kompleksu IS zastrzega sobie prawo do udostępnienia wskazanego terminu dla innych użytkowników (kosztem opłaconej kaucji). Jeżeli użytkownik nie może skorzystać z wykupionej w opcji abonamentu rezerwacji, przysługuje mu prawo do zmiany terminu realizacji usługi.
  Jest wówczas zobowiązany do poinformowania o tym personelu IS na 24 godz. przed zarezerwowanym terminem. Wskazanej modyfikacji może dokonać tylko raz w miesiącu a wybór alternatywnego terminu jest uzależniony od jego dostępności w grafiku obiektu. W przypadku gdy w wybranym terminie usługa będzie posiadała wyższą cenę w stosunku do zakupionego abonamentu, użytkownik zobowiązany jest dopłacić różnicę kwoty.
 5. Punkty gromadzone na karcie Stałego Klienta są nabywane przez użytkownika zgodnie z obowiązującym cennikiem. Pakiet punktów ma ograniczony termin ważności. Niewykorzystane punkty nie podlegają wymianie na gotówkę. Ulegają odnowieniu w momencie dokupienia przez użytkownika kolejnego pakietu punktów. Wówczas otrzymują nowy termin ważności – adekwatny do nowego pakietu.
 6. W przypadku rezerwacji usługi poza opcją abonamentową, użytkownik może bezpłatnie anulować termin jej realizacji za pośrednictwem strony internetowej, bądź telefonicznie najpóźniej 24 godziny przed wyznaczonym dniem. W przeciwnym razie rezerwujący ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wynajem kortu (kwota adekwatna do wybranej usługi).

 
 | ZASADY KORZYSTANIA Z KORTÓW DO SQUASHA | 

                        

 1. Korty do gry w squasha są integralną częścią Kompleksu IS i obowiązują na ich terenie przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu. Korzystanie z usługi jest jednoznaczne z akceptacją ich treści.
 2. Kort do gry w squasha wynajmowany jest na 60 minut. Gra rozpoczyna się o pełnej godzinie zegarowej.
 3. Dozwolone jest przedłużenie gry maksymalnie do 10 minut tylko i wyłącznie w przypadku dostępności kortu.
  Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Wejście na kort dozwolone jest tylko w czystym, halowym obuwiu sportowym na jasnej, kauczukowej podeszwie (nie zostawiającej śladów na podłodze, często oznaczone napisem "non marking"). W przypadku niedostosowania się do wskazanych zaleceń, personel IS ma prawo odmówić uczestnikowi wstępu na kort wraz z pobraniem pełnej należności za jego wynajem.
 5. Ze względów bezpieczeństwa, osoby poniżej 18 roku życia mają obowiązek uczestnictwa w grze w okularach ochronnych.
  Osobom pełnoletnim zaleca się ich stosowanie.
 6. Uczestnik przebywa na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 7. Przed rozpoczęciem gry konieczne jest wykonanie rozgrzewki.
 8. Oprócz sprzętu sportowego, zabrania się wnoszenia innych przedmiotów na obszar kortu.
 9. Imprezy turniejowe organizowane na kortach, odbywają się w oparciu o odrębny regulamin.

 
 | ZASADY KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH | 

                 

 

 1. Korty do gry w tenisa są integralną częścią Kompleksu IS i obowiązują na ich terenie przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu.
  Korzystanie z usługi jest jednoznaczne z akceptacją ich treści.
 2. Korty do tenisa wynajmowane są w przedziałach czasowych: 60 minut, 90 minut oraz 120 minut.
 3. Dozwolone jest przedłużenie gry maksymalnie do 10 minut tylko i wyłącznie w przypadku dostępności kortu.
  Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Wstęp na korty jest możliwy tylko w stroju sportowym oraz czystym obuwiu do tenisa ziemnego, po pierwotnym opłaceniu rezerwacji.
 5. Zabrania się wnoszenia na obszar kortu barwiących substancji (napojów, soków) oraz jedzenia.
 6. Użytkownik kortu zobowiązany jest są do zachowania porządku na jego obszarze.
  Wyszczotkowanie nawierzchni kortu powinno odbywać się w ramach wynajętego czasu gry.
 7. Imprezy turniejowe organizowane na kortach, odbywają się w oparciu o odrębny regulamin.

 
 | ZASADY KORZYSTANIA Z SAUNY | 

                    

 1. Sauna jest integralną częścią Kompleksu IS i obowiązują na jej terenie przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu.
  Korzystanie z usługi jest jednoznaczne z akceptacją ich treści.
 2. Sauna zostaje udostępniona użytkownikowi na 60 minut.
 3. Podczas jednego seansu, w saunie mogą przebywać maksymalnie 4 osoby.
 4. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie. W przypadku osób niepełnoletnich, konieczny jest współudział dorosłego opiekuna
  (korzystanie z sauny przez dzieci poniżej 6 roku życia oraz osób powyżej 50 roku życia, powinno być skonsultowane z lekarzem).
 5. Obowiązkiem każdego użytkownika sauny jest posiadanie ręcznika.
 6. Przed przystąpieniem do seansu w saunie, należy dokładnie umyć i osuszyć całe ciało.
 7. Niezbędne dla korzystającego z sauny jest pozbycie się wszelkich metalowych przedmiotów lub biżuterii, gdyż mogą one stać się przyczyną poparzeń ciała.
 8. W saunie bezwzględnie zabrania się:
 • przesuwania gorących kamieni oraz dotykania pieca,
 • siedzenia oraz leżenia bezpośrednio na deskach ławek bez użycia ręcznika,
 • przebywania w okularach i szkłach kontaktowych,
 • nieuzasadnionego używania sygnału alarmowego,
 • otwierania sterownika sauny oraz próby zmian jego ustawień,
 • spożywania posiłków i alkoholu,
 • niszczenia wyposażenia sauny.
 1. O każdej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu użytkownika sauny lub jej uszkodzeniu, należy niezwłocznie powiadomić personel IS lub skorzystać
  z przycisku alarmowego, który znajduje się wewnątrz kabiny sauny.
 2. Korzystający z sauny zobowiązany jest do przestrzegania opłaconego wcześniej czasu pobytu oraz punktualnego opuszczenia pomieszczenia sauny.
 3. Podczas korzystania z sauny należy bezwzględnie stosować się do regulaminu, instrukcji użytkowania urządzenia, poleceń i informacji udzielanych
  przez personel Kompleksu IS.
 4. Opłata za korzystanie z sauny naliczana jest zgodnie z aktualnym cennikiem.
 5. Za skutki zdrowotne wynikające z przebywania w saunie, zarządzający Kompleksem IS nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Z sauny mogą korzystać osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
  Przed przystąpieniem do seansu zaleca się konsultację z lekarzem.
 7. Z sauny nie mogą korzystać osoby:
 • chorujące na serce, nadciśnienie a także z chorobami naczyń krwionośnych,
 • chorujące na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne,
 • z nowotworami, ostrymi infekcjami oraz stanami astmatycznymi,
 • z gorączką,
 • kobiety w czasie menstruacji i w okresie ciąży,
 • zmęczone i w stanie intoksykacji.
 1. Regulacją temperatury oraz poziomu wilgotności w saunie zajmuje się personel (zabrania się samodzielnego modyfikowania parametrów).