| ZASADY OGÓLNE | 
 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług części sportowej Kompleksu Ignasiak w miejscowości Chocicza Wielka.
 2. Wysokość opłat za korzystanie z usług podana jest w cenniku dostępnym w recepcji IS oraz na stronie internetowej: https://ignasiakhotel.pl/
 3. Obiekt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7:00 do 24:00, w soboty i niedziele w godzinach: od 7:00 do 22:00.
 4. Wstęp do obiektu IS oraz uczestnictwo w zajęciach jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się z treścią Regulaminu Kompleksu Ignasiak
  oraz akceptacją jego warunków.
 5. Użytkownicy o niestabilnym stanie zdrowia powinni korzystać z usług Kompleksu ze zwiększoną ostrożnością.
  W takich przypadkach zaleca się również wcześniejszą konsultację z lekarzem.
 1. Na terenie obiektu zabrania się:
 • wnoszenia napojów alkoholowych,
 • palenia tytoniu,
 • używania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • używania niewłaściwego obuwia na korcie do gry,
 • wnoszenia napojów w szklanych a także otwartych naczyniach.
 1. Za zniszczenie majątku należącego do Kompleksu Ignasiak, spowodowane celowym działaniem lub zaniechaniem klienta, ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa.
  Wysokość kary finansowej określona zostanie na podstawie wyceny uszkodzenia inwentarza.
 2. Ze sprzętu udostępnionego na terenie Kompleksu Ignasiak należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami personelu.
  Kompleks Ignasiak nie ponosi odpowiedzialności za urazy ciała, wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzeń.
 3. Kompleks Ignasiak jest obiektem monitorowanym. Na jego terenie został umieszczony system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem.
  Nagrania udostępnione z kamer stają się podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy lekceważą zasady zawarte w regulaminie oraz instrukcje udzielane przez personel. Zarządzający Kompleksem Ignasiak zastrzega, że funkcjonowanie monitoringu nie narusza dóbr osobistych oraz godności osób korzystających z usług obiektu.
 4. Zarządzający Kompleksem Ignasiak nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością użytkownika przedmioty, pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.
 5. Użytkownik obiektu zobowiązany jest do przechowywania osobistych rzeczy w udostępnionych szafkach znajdujących się w szatniach.
  Pozostawione przedmioty zostaną zarchiwizowane przez personel na okres 2 tygodni.
 6. Personel Kompleksu Ignasiak zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odwołania zajęć oraz usług z przyczyn technicznych (np. awaria zasilania, prace remontowe, wpływ warunków atmosferycznych). Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o każdej modyfikacji grafiku obiektu.
 7. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu do gry w recepcji sportowej obiektu, znajdującej się na terenie kortów – w tym: rakiet, piłek oraz maszyny do podawania piłek.
 8. Podczas procesu założenia konta klienta w aplikacji „tenis4u”, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 9. Marka Kompleksu Ignasiak zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Kompleksu Ignasiak.

 

 | ZASADY REZERWACJI I OPŁAT USŁUG | 

 

 1. Akceptowane formy płatności za usługi i towary na terenie obiektu:
 • gotówka,
 • karta kredytowa,
 • voucher,
 • przelew na konto.
 1. Rezerwacja usług jest dostępna:
 • za pośrednictwem aplikacji: https://tenis4u.pl/
 • pod numerem telefonu: 537-100-151,
 • podczas wizyty w recepcji sportowej Kompleksu Ignasiak.
 1. Usługi objęte potrzebą wcześniejszej rezerwacji: grota solna, sauna, wynajęcie kortów do squasha, tenisa, piłki nożnej, siatkówki.
 2. Podstawą do skorzystania z kortów, groty solnej oraz sauny jest wcześniejsze opłacenie rezerwacji.
 3. Abonament to forma rezerwacji usług/-i na cały sezon (letni lub zimowy). Użytkownik wykupując abonament ma gwarancję rezerwacji terminu (konkretny dzień i godzina). Abonament opłaca się z góry do 15-stego dnia każdego miesiąca. Jeżeli użytkownik nie opłaci w terminie kolejnej raty abonamentu, personel recepcji sportowej zastrzega sobie prawo do udostępnienia wskazanego terminu dla innych użytkowników (kosztem opłaconej kaucji). Jeżeli użytkownik nie może skorzystać z wykupionej w opcji abonamentu rezerwacji, przysługuje mu prawo do zmiany terminu realizacji usługi.
  Jest wówczas zobowiązany do poinformowania o tym personelu Kompleksu Ignasiak na 24 godz. przed zarezerwowanym terminem. Wskazanej modyfikacji może dokonać tylko raz w miesiącu a wybór alternatywnego terminu jest uzależniony od jego dostępności w grafiku obiektu. W przypadku, gdy w wybranym terminie usługa będzie posiadała wyższą cenę w stosunku do zakupionego abonamentu, użytkownik zobowiązany jest dopłacić różnicę kwoty.
 4. W przypadku rezerwacji usługi poza opcją abonamentową, użytkownik może bezpłatnie anulować termin jej realizacji za pośrednictwem aplikacji ,,tenis4u”, bądź telefonicznie najpóźniej 24 godziny przed wyznaczonym dniem. W przeciwnym razie rezerwujący ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wynajem kortu (kwota adekwatna do wybranej usługi).

 
 | ZASADY KORZYSTANIA Z KORTÓW DO SQUASHA | 

                        

 1. Korty do gry w squasha są integralną częścią Kompleksu Ignasiak i obowiązują na ich terenie przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu. Korzystanie z usługi jest jednoznaczne z akceptacją ich treści.
 2. Kort do gry w squasha nie może być wynajęty na czas niemniejszy niż godzina zegarowa.
 3. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest, jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Wejście na kort dozwolone jest tylko w czystym, halowym obuwiu sportowym na jasnej, kauczukowej podeszwie (niezostawiającej śladów na podłodze, często oznaczone napisem "non marking"). W przypadku niedostosowania się do wskazanych zaleceń, personel Kompleksu Ignasiak ma prawo odmówić uczestnikowi wstępu na kort wraz z pobraniem pełnej należności za jego wynajem.
 5. Uczestnik przebywa na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 6. Przed rozpoczęciem gry konieczne jest wykonanie rozgrzewki.
 7. Oprócz sprzętu sportowego, zabrania się wnoszenia innych przedmiotów na obszar kortu.
 8. Imprezy turniejowe organizowane na kortach, odbywają się w oparciu o odrębny regulamin.

 
 | ZASADY KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH | 

                 

 

 1. Korty do gry w tenisa są integralną częścią Kompleksu Ignasiak i obowiązują na ich terenie przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu.
  Korzystanie z usługi jest jednoznaczne z akceptacją ich treści.
 2. Korty do tenisa wynajmowane są w przedziałach czasowych: 60 minut, 90 minut oraz 120 minut.
 3. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest, jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Wstęp na korty jest możliwy tylko w stroju sportowym oraz czystym obuwiu do tenisa ziemnego, po pierwotnym opłaceniu rezerwacji.
 5. Zabrania się wnoszenia na obszar kortu barwiących substancji (napojów, soków) oraz jedzenia.
 6. Użytkownik kortu zobowiązany jest są do zachowania porządku na jego obszarze.
  Wyszczotkowanie nawierzchni kortu powinno odbywać się w ramach wynajętego czasu gry.
 7. Imprezy turniejowe organizowane na kortach, odbywają się w oparciu o odrębny regulamin.

 
 | ZASADY KORZYSTANIA Z SAUNY | 

                    

 1. Sauna jest integralną częścią Kompleksu Ignasiak i obowiązują na jej terenie przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu.
  Korzystanie z usługi jest jednoznaczne z akceptacją ich treści.
 2. Sauna nie może być wynajęty na czas niemniejszy niż godzina zegarowa.
 3. Podczas jednego seansu, w saunie mogą przebywać maksymalnie 4 osoby.
 4. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie. W przypadku osób niepełnoletnich, konieczny jest współudział dorosłego opiekuna
  (korzystanie z sauny przez dzieci poniżej 6 roku życia oraz osób powyżej 50 roku życia, powinno być skonsultowane z lekarzem).
 5. Obowiązkiem każdego użytkownika sauny jest posiadanie ręcznika.
 6. Przed przystąpieniem do seansu w saunie, należy dokładnie umyć i osuszyć całe ciało.
 7. Niezbędne dla korzystającego z sauny jest pozbycie się wszelkich metalowych przedmiotów lub biżuterii, gdyż mogą one stać się przyczyną poparzeń ciała.
 8. W saunie bezwzględnie zabrania się:
 • przesuwania gorących kamieni oraz dotykania pieca,
 • siedzenia oraz leżenia bezpośrednio na deskach ławek bez użycia ręcznika,
 • przebywania w okularach i szkłach kontaktowych,
 • nieuzasadnionego używania sygnału alarmowego,
 • otwierania sterownika sauny oraz próby zmian jego ustawień,
 • spożywania posiłków i alkoholu,
 • niszczenia wyposażenia sauny.
 1. O każdej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu użytkownika sauny lub jej uszkodzeniu, należy niezwłocznie powiadomić personel IS lub skorzystać
  z przycisku alarmowego, który znajduje się wewnątrz kabiny sauny.
 2. Korzystający z sauny zobowiązany jest do przestrzegania opłaconego wcześniej czasu pobytu oraz punktualnego opuszczenia pomieszczenia sauny.
 3. Podczas korzystania z sauny należy bezwzględnie stosować się do regulaminu, instrukcji użytkowania urządzenia, poleceń i informacji udzielanych przez personel.
 4. Opłata za korzystanie z sauny naliczana jest zgodnie z aktualnym cennikiem.
 5. Za skutki zdrowotne wynikające z przebywania w saunie, zarządzający Kompleksem Ignasiak nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Z sauny mogą korzystać osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
  Przed przystąpieniem do seansu zaleca się konsultację z lekarzem.
 7. Z sauny nie mogą korzystać osoby:
 • chorujące na serce, nadciśnienie a także z chorobami naczyń krwionośnych,
 • chorujące na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne,
 • z nowotworami, ostrymi infekcjami oraz stanami astmatycznymi,
 • z gorączką,
 • kobiety w czasie menstruacji i w okresie ciąży,
 • zmęczone i w stanie intoksykacji.
 1. Regulacją temperatury oraz poziomu wilgotności w saunie zajmuje się personel (zabrania się samodzielnego modyfikowania parametrów).

| ZASADY KORZYSTANIA Z GROTY SOLNEJ |

 1. Grota solna jest integralną częścią Kompleksu Ignasiak i obowiązują na jej terenie przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu.
  Korzystanie z usługi jest jednoznaczne z akceptacją ich treści.
 1. Grota solna to miejsce wyciszenia, relaksu i spokoju. Prosimy – zachowaj ciszę.
 2. Każdy seans rozpoczyna się o pełnej godzinie i trwa 45 minut.
 3. Do Groty należy wchodzić w białych skarpetkach.
 4. Przed i po wyjściu do Groty, należy stosować się do poleceń personelu.
 5. Na seans prosimy przychodzić punktualnie. Nie wchodzimy do groty w trakcie trwającego już seansu.
 6. Dzieci do 12 roku życia mogą wejść do Groty tylko pod opieką osoby dorosłej.
 7. Za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 8. Do Groty nie wolno wchodzić z jedzeniem lub kolorowymi napojami.
 9. Przed wizytą w Grocie Solnej wskazana jest wcześniejsza konsultacja z lekarzem. W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie opuścić grotę.
 10. Przeciwwskazania do korzystania z seansu w jaskini solnej to przede wszystkim:
 • klaustrofobia,
 • reakcja uczuleniowa na jod,
 • nadczynność tarczycy,
 • nowotwór,
 • gruźlica,
 • ostre infekcje wirusowe lub bakteryjne,
 • choroba wieńcowa,
 • nietolerancja niskich temperatur,
 • ciężkie infekcje dróg moczowych,
 • odmrożenia.